Privacy
verklaring

Privacyverklaring The Speech Republic B.V.

Wij respecteren jouw privacy en doen er alles aan om jouw persoonsgegevens te beschermen. Daarbij vinden wij het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. De verwerking van jouw persoonsgegevens vindt zorgvuldig en veilig plaats. Daarom verwerken we jouw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en/of andere bijzondere privacywetgeving.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, waarom wij dit doen, hoe wij de persoonsgegevens beschermen, welke rechten je als betrokkene hebt en hoe je deze kunt uitoefenen. Ook geven wij aan hoe en waar je een klacht kunt indienen.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

The Speech Republic B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke en is gevestigd aan de Hogehilweg 20 (1101 CD) te Amsterdam en staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 34123691.

Wij zijn te bereiken per e-mail op contact@thespeechrepublic.nl of per telefoon op +31(0)203301250.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens, indien je deze aan ons hebt verstrekt en indien je gebruik maakt van onze diensten. Met persoonsgegevens bedoelen wij alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Wij kunnen in ieder geval de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadressen
 • Telefoonnummers

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verzenden van onze nieuwsbrief;
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden uiterst zorgvuldig en volstrekt vertrouwelijk behandeld.

Wij zorgen ervoor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om de persoonsgegevens voldoende te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen.

De persoonsgegevens worden bovendien slechts gebruikt voor de hiervoor genoemde doelen en gedeeld met de personen binnen onze organisatie, welke noodzakelijk kennis dienen te nemen van jouw persoonsgegevens om je goed van dienst te kunnen zijn.

Als je het idee hebt dat jouw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op door ons een e-mail te sturen of te bellen.

Delen wij jouw persoonsgegevens met derden?

Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met derden indien het delen noodzakelijk is voor het goed kunnen uitvoeren van de overeenkomst die wij met jou hebben gesloten, om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting of wanneer je hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt verleend.

Met deze derden, die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat ook zij een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens hebben zoals die wij zelf hanteren.

Waar slaan wij jouw persoonsgegevens op?

Opslag van jouw persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in de Europese Economische Ruimte (EER), en met name in Nederland. Indien er toch opslag buiten de EER zal plaatsvinden, zullen wij voorafgaand aan jou expliciete toestemming vragen. Tevens zullen wij ervoor zorgdragen dat er aanvullende waarborgen zijn met betrekking tot de opslag van jouw persoonsgegevens buiten de EER.

 

 

Doen wij aan geautomatiseerde besluitvorming of profiling?

Nee, wij doen niet aan geautomatiseerde besluitvorming of profiling.

Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de persoonsgegevens hebben verkregen alsmede een redelijke periode daarna voor eventuele administratieve en financiële afwikkeling van jouw opdracht. Wij kunnen de persoonsgegevens ook langer bewaren, indien je daar uitdrukkelijke en specifieke toestemming voor verleent. Tot slot kunnen wij de persoonsgegevens ook langer bewaren, indien we daartoe wettelijk verplicht worden. Zijn de afgesproken of de wettelijke termijnen verlopen, dan verwijderen wij de persoonsgegevens.

Worden er persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen bij bezoek aan onze website?

Bij bezoek aan onze website wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven. Je kun jouw toestemming op ieder moment wijzigen of intrekken. In onze cookieverklaring vind je meer informatie. Deze is te vinden op onze website, https://thespeechrepublic.nl/.

Welke rechten heb je onder de AVG?

Als betrokkene heb je onder de AVG de volgende rechten:

 • recht op inzage van jouw persoonsgegevens;
 • recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens. Indien er sprake is van een wettelijke bewaarplicht worden de persoonsgegevens direct na het verstrijken van deze bewaarplicht verwijderd;
 • recht op correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;
 • recht op dataportabiliteit (het recht om persoonsgegevens over te dragen);
 • recht om vergeten te worden;
 • recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Wij zullen jouw verzoek met betrekking tot de uitoefening van jouw recht(en) binnen de wettelijke termijn van 4 weken behandelen. Bij complexe verzoeken kan de termijn eenmalig met 4 weken worden verlengd. Bij de behandeling maken wij gebruik van de wettelijke mogelijkheden om jouw verzoek(en) in te willigen of af te wijzen. Bij afwijzing van het verzoek zullen wij deze deugdelijk motiveren.

Indien wij optreden als verwerker en een andere partij de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens is, dan zullen wij jouw verzoek(en) zo snel mogelijk doorzetten naar de verwerkingsverantwoordelijke. Je ontvangt in dat geval een reactie op jouw verzoek(en) van de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe kun je een klacht indienen?

Het is mogelijk dat ondanks ons zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens je alsnog ergens ontevreden over bent. In dat geval kun je je tot de volgende adressen richten voor informatie over voor het indienen van een klacht:

E-mail:              contact@thespeechrepublic.nl
Telefoon:         +31(0)203301250
Adres:             Hogehilweg 20, 1101 CD te Amsterdam

Daarnaast kun je het contactformulier op onze website invullen.

Mocht je over de afhandeling van jouw klacht ontevreden zijn, dan kun je je richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via het klachtenformulier op de website van www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, maar je kunt ook een brief sturen naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 933374
2509 AJ Den Haag
0900-2001201

Vermeld dan altijd in de brief over welke persoonsgegevens en welke organisatie het gaat, of je al eerder contact hebt gehad met die organisatie en hoe zij hebben gereageerd op jouw klacht. Tevens geef je aan wat je met de klacht wil bereiken.

Wijziging privacyverklaring

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor deze privacyverklaring aan te passen aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van de AVG en andere privacywetgeving. Op onze website vind je de meest actuele versie van de privacyverklaring. Bij discussie wordt uitgegaan van de laatste privacyverklaring, welke op de website is gepubliceerd.

The Speech Republic B.V.
Februari 2023